آخرین اخبار

25. شهريور 1392 - 19:46   |   کد مطلب: 12070

P1150182

محمدچهاردولی*

امنیت غذایی یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه هر کشوری است و رسیدن به خودکفایی در این زمینه از اهداف اصلی کشورها  به شمار می رود.

در گذشته امنیت غذایی مترادف با رشد تولید غذا خصوصا در کشورهای کم درآمد و کم غذا تعبیر می شد اما رشد جمعیت از یک سو و افزایش تعداد گرسنگان از سوی دیگر نشان داد که این دیدگاه درست نیست. به همین دلیل در هشتمین نشست کمیته امنیت غذایی جهان که در سال 1983 تشکیل شد مفهوم امنیت غذایی تغییر کردو هدف نهایی امنیت غذایی در جهان تامین غذا برای همه مردم در تمام اوقات ذکر شد . با توجه به این مفهوم جدید ،کنفرانس بین المللی تغذیه در نشست سال 1992 خود بر روی تعریفی که بانک جهانی از امنیت غذایی کرده بود، تاکید کرد.

یکی از مهمترین نیازهای بشر امروزی تامین منابع غذایی است و کیفیت غذای مصرفی هر قومی ارتباط مستقیم با سطح آگاهی از مسائل بهداشتی وتغذیه ای و همچنین توان اقتصادی وعادات غذایی مردم آن کشور دارد. تقریبا یک چهارم جمعیت جهان که اکثریت آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند به سوءتغذیه مزمن مبتلا هستند.

فقر غذایی از نظر کمبود پروتئین و کالری عامل عمده مرگ ومیر کودکان در کشورهای در حال توسعه است و کمبود مواد غذایی ،زندگی آسیب پذیرترین بخش جامعه را تهدید می کند. امنیت غذایی وقتی تحقق می یابد که تمامی مردم همواره به غذای کافی،سالم و مقوی از نظر کمی وکیفی دسترسی داشته باشند و از این طر