نمایش 1 - 2 از 2
استاد حوزه علمیه الراضیه اسدآباد: استاد حوزه علمیه الراضیه اسدآباد گفت: همانطور که رحمت خداوند صفت عامه اوست و همه انسانها اعم از مؤمن و کافر را شامل می‌شود، پیامبر(ص) هم برای همه انسانها در همه اعصار تا پایان جهان رحمت است، لذا رحمت و رأفت ایشان تجلی رحمت بیکران الهی است. 09/15/1396 - 10:40
روزی حضرت محمد (ص) به حضرت علی (ع)فرمودند پنج چیز قلب را نورانی می کند که شامل موارد زیر است. 06/01/1394 - 08:59
اشتراک در حضرت محمد(ص)