نمایش 1 - 1 از 1
به منظور تکریم جایگاه کارگران مسؤول روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی همدان از تمديد جشنواره عکس سلفی «کارگر، تلاش و زندگی» تا دهم تیرماه خبر داد. 03/25/1396 - 21:57
اشتراک در سازمان تامین اتماعی