نمایش 1 - 1 از 1
دفتر مطالبه عدالت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی: قائم مقام جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا از ارسال نامه ای برای ساخت المان یا نقاشی دیواری فاجعه منا در یکی از میادین شهر برای شورای شهر همدان خبر داد. 01/17/1395 - 15:38
اشتراک در دانشگاه بوعلی