نمایش 1 - 2 از 2
به قلم حسن رحیمی روشن/ حسن رحیمی روشن یکی از کارشناسان علوم سیاسی در کانال خود به کلیاتی در مورد سیاست ودانش سیاسی پرداخته است. 02/02/1398 - 10:48
کارشناس مسائل سیاسی: کارشناس مسائل سیاسی گفت: سند الگوی اسلامی-ایرنی پیشرفت، بدیلی برای الگوهایی در مقابل الگوهای بیگانه، توسعه لیبرال و کمونیست است. 07/25/1397 - 14:34
اشتراک در رحیمی روشن