نمایش 1 - 1 از 1
کارشناس مسائل سیاسی: کارشناس مسائل سیاسی گفت: سند الگوی اسلامی-ایرنی پیشرفت، بدیلی برای الگوهایی در مقابل الگوهای بیگانه، توسعه لیبرال و کمونیست است. 07/25/1397 - 14:34
اشتراک در الگوی اسلامی