نمایش 1 - 1 از 1
همزمان با سراسر کشور؛ مردم اسدآباد مسیر مقابل دفتر امام جمعه تا میدان غدیر را راهپیمایی خواهند کرد. 08/12/1397 - 13:47
اشتراک در مسیر راهپیمایی اسدآباد