نمایش 1 - 1 از 1
امام جمعه اسدآباد در راهپیمایی 13 آبان مطرح کرد امام جمعه اسدآباد گفت: آمریکا کشوری است که دم از قدرت می زد، امروز آبرویی برای او نمانده و رو به افول است اما استقامت مردم ایران و ولایتمداری و همراهی شان با اهل بیت به آنان آبرو بخشیده است.. 08/13/1397 - 12:38
اشتراک در راهپیمایی 13 آبان