نمایش 1 - 1 از 1
گزارشی از بی توجهی به معیشت مردم در بودجه 98 با افزایش نرخ ارز، افزایش احتمالی قیمت بنزین، ثابت ماندن یارانه های خانواده های کم درآمد، افزایش چند باره قیمت ها در سال آینده و ... اگرچه دستمزد کارمندان و کارگران رقم 20 درصد بوده اما این 20 درصد حتی جبران کسری بودجه خانواده ها برای معیشت امسال را هم نمی دهد. 09/23/1397 - 17:53
اشتراک در ارز 5700 تومانی