نمایش 1 - 2 از 2
رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی اسدآباد: رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی اسدآباد گفت: سینما به قوت خود باقی است اما استقبال چندانی از آن نشده و ما بودجه کافی برای پرداخت مبلغ خواسته شده انجمن سینمایی را نداریم. 10/19/1397 - 12:00
دبیر هیئت رئیسه مجلس دبیر هیئت رئیسه مجلس گفت: بار بودجه‌ای دولت از درآمدهای نفتی رو به کاهش بوده و منابع اعتباری بودجه متکی به درآمدهای دولت از محل فروش واگذاری‌ها، مالیات و کوچک‌سازی دولت تنظیم شده است. 10/14/1397 - 10:58
اشتراک در بودجه‌