نمایش 1 - 2 از 2
یادداشتی براساس آیات قرآنی/ نویسنده کتاب "نشانی" در بخش پایانی این یادداشت باتوجه به احادیث و آیات قرآنی به موضوع زلزله اتفاق است یا تنبیه پرداخته است؛ 09/15/1396 - 11:25
یادداشتی بر اساس آیات قرآنی/ باتوجه به رویداد زلزله در مناطق مختلف کشور نویسنده ای دست به قلم شد و این حادثه طبیعی را از نگاه قرآن و احادیث مورد ارزیابی قرار داده است که در سه بخش به آن می‌پردازیم. 09/13/1396 - 11:20
اشتراک در احمد کاظمی