نمایش 1 - 1 از 1
یادداشتی بر اساس آیات قرآنی/ نویسنده کتاب "نشانی" در بخش دیگری باتوجه به احادیث و آیات قرآنی به موضوع زلزله اتفاق است یا تنبیه پرداخته است؛ 09/14/1396 - 07:57
اشتراک در تنبیه یا اتفاق