نمایش 1 - 1 از 1
یک کارشناس مسائل سیاسی: یک کارشناس مسائل سیاسی باتوجه به افزایش قیمت نفت، سرمایه‌گذاری برای تولید را بهترین برنامه دولت در چنین شرایطی دانست و گفت: ما معتقدیم که هرگونه افزایش درآمدی نباید در بودجه جاری دولت هزینه شود چراکه بااین کار فقط درآمد دود می‌شود درحالیکه اگر در تولید سرمایه‌گذاری شود منجر به ایجاد اشتغال و درآمد بیشتری خواهد شد. 09/15/1396 - 11:00
اشتراک در افزایش قیمت نفت