نمایش 1 - 1 از 1
استاد حوزه علمیه الراضیه اسدآباد: استاد حوزه علمیه الراضیه اسدآباد گفت: همانطور که رحمت خداوند صفت عامه اوست و همه انسانها اعم از مؤمن و کافر را شامل می‌شود، پیامبر(ص) هم برای همه انسانها در همه اعصار تا پایان جهان رحمت است، لذا رحمت و رأفت ایشان تجلی رحمت بیکران الهی است. 09/15/1396 - 10:40
اشتراک در تجلی رحمت بیکران الهی