نمایش 1 - 1 از 1
یادداشتی براساس آیات قرآنی/ نویسنده کتاب "نشانی" در بخش پایانی این یادداشت باتوجه به احادیث و آیات قرآنی به موضوع زلزله اتفاق است یا تنبیه پرداخته است؛ 09/15/1396 - 11:25
اشتراک در تنبیه