نمایش 1 - 1 از 1
رئیس شعبه تأمین اجتماعی اسدآباد: رئیس شعبه تأمین اجتماعی اسدآباد با بیان اینکه 45 درصد جمعیت اسدآباد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند، گفت: از بهمن سال گذشته تا کنون 274 میلیارد ریال به مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان پرداخت شده است. 11/20/1397 - 14:28
اشتراک در عملکرد