نمایش 1 - 1 از 1
وزیر نیرو در سفر به همدان خبر داد وزیر نیرو گفت: باید در یک برنامه سه ساله بتوانیم پرونده 340 شهر تحت تنش آب را ببندیم و تا سال 1400 هیچ شهر با تنش آب نخواهیم داشت. 11/20/1397 - 15:01
اشتراک در وزیر نیرو