نمایش 1 - 1 از 1
کارشناس امور سیاسی و بین الملل کارشناس امور سیاسی و بین الملل با اشاره به مهلت 60 روزه ایران به اروپا در خصوص برجام، گفت: امیدواریم اروپایی ها این مهلت را به عنوان یک هشدار و فرصت جدی بگیرند و ازاین فرصت در راستای انجام وظایفشان گام بردارند و در غیر این صورت ضررکننده اروپا یی ها خواهند بود. 02/18/1398 - 13:54
اشتراک در کارشناس امور سیاسی و بین الملل