نمایش 1 - 1 از 1
عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی: مهدی گلشنی، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مقام معظم رهبری بر تشکیل جلسات شورا با یکی از نواب رییس (یکی از رؤسای دو قوه دیگر) تأکید کرده‌اند؛ اما متأسفانه این اجرا نشده است. 02/31/1398 - 14:38
اشتراک در عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی