نمایش 1 - 1 از 1
همزمان با سراسر کشور؛ همزمان با سالروز مانور ایمنی و زلزله، در آموزشگاه مجتمع خلیج فارس اسدآباد مانور زلزله برگزار شد. 09/06/1398 - 12:41
اشتراک در مجتمع خلیج فارس